X
تبلیغات
شمیم شعر فارسی
شمیم شعر فارسی
سروده ها وشعرهای ابراهیم ثابت
نگارش در تاريخ چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 توسط ابراهیم ثابت
مذاکرات هسته ای میان ایران و1+5 دربرهه های متفاوت ، سال هاست که درجریان بوده و تاکنون ادامه یافته است اما همواره عوامل متعددی برروند مذاکرات تأثیرگذاربوده اند و همین عوامل که برخی اوقات خارج ازاراده وخواست مذاکره کنندگان بوده است ،مانع ازدست یابی به توافق نهایی شده است.آمریکا به ناچاربایستی پاسخگوی لابی با نفوذ صهیونیست وتعدادی ازکشورهایی باشد که یا به دلایل افراطی گری درمذهب یا به سبب ترس ازقدرتمندتر شدن ایران درهمسایگی آنان ،معمولاً مخالف مذاکرات ودستیابی به توافق بوده اند وهمواره با استفاده ازاهرم ثروت وقدرت وامتیازهای اقتصادی ،آمریکا وبسیاری ازکشورها را واداریا تشویق کرده اند که دست به انزوای ایران بزنند.ضمن اینکه دولتمردان آمریکا  باهدف قانع کردن افکارعمومی، مبنی برمنطقی ودرست بودن مخالفت ودشمنی باایران،سال ها تلاش کرده وتوانسته اند چهره ای منفی را ازایران درمیان افکار عمومی خودوبرخی کشورهای حامی ایجادکنندواکنون درصورت تصمیم برای اصلاح این ذهنیت ها ، نیازمند همان میزان تلاش وچه بسا بیشتر هستند.

ایران نیز به دلیل حمایت بیش ازحد آمریکا ازشاه مخلوع، نقش آفرینی درکودتای 28 مرداد،حمایت ازصدام حسین درحمله به ایران،توقیف دارایی های ایران،حمایت ازرژیم اشغالگرفلسطین و... تاکنون دل خوشی ازآمریکا نداشته است وبه همان میزان،  درایران نیز تلاش شده است که افکارعمومی، نسبت به آمریکا آگاهی های لازم را کسب کند. همچنین با توجه به اینکه دولت ایران برمبنای انقلاب اسلامی مردم وقانون اساسی خود می بایست حامی مسلمانان ، ازجمله مردم مظلوم فلسطین باشد،تاکنون به خوداین اجازه رانداده است که نسبت به آرمان های ملت فلسطین کوتاهی کند واسرائیل را به رسمیت بشناسد یا بااین رژیم همکاری کند.واین امراسرائیل رادرجبهه مخالف ایران قرارداده است.درجنگ ایران وعراق نیز تعدادی ازکشورهای عربی با توجه به حس ناسیونالیستی، اقدام به حمایت ازصدام  وبه وجود آوردن اختلاف با ایران کردند که این اختلافات به دلیل تفاوت قومی ومذهبی ،متأسفانه تاکنون نیز دربرخی کشورها ازجمله عربستان سعودی برقرارمانده است.

همه ی این موارد باعث گردیده است که  کشورهاو گروه های متعددی ، همواره نگران روند مذاکرات وسعی در تأثیر گذاری برآن باشندکه همین ها،تاکنون مذاکرات رااین قدرطولانی کرده است.درجریان مذاکرات هسته ای وجزآن ،تا اندک نشانه هایی  ازتوافق آشکارمی گردد،بسیاری برآن می شوند که درروندمذاکرات کارشکنی کنند ومانع ازدست یابی به توافق شوند. علاوه برموارد یادشده، گروه هایی نیز دردوکشور آمریکا وایران که ازقدرت دورمانده اند و سعی دربه دست گرفتن مجدد قدرت دارند،نمی توانند ازروند مثبت مذاکرات اظهار خرسندی کنند وشاهدتقویت قدرت وجایگاه رقیب درمیان مردم باشند،بنابراین تلاش می کنند که افکارعمومی راباخود همراه کنند وبه مخالفت باسیاست های دولت خود بپردازند.درهمین راستا، هرچه نشانه های کم شدن اختلافات میان ایران ومذاکره کنندگان بیشترباشد به همان میزان وحدت وانسجام درمیان جبهه ی مخالف نیز بالا می رود، کمااینکه گزارش های بسیارمثبت ازدوراول مذاکرات هسته ای  باعث گردید که بسیاری ازکشورهای درظاهر مخالف به تقلابیفتند وبا اتخاذ تصمیمات همسوباهم و ایجادوحدت رویه دربین خود،کسی مثل فابیوس را تشویق وترغیب به کارشکنی درمذاکرات کنند.

برای غلبه براین طیف مخالف وگمراه شدن آنان ،بهترین راه سرگرم کردن آنان به مسائل دیگراست و اکنون که باتدبیرمذاکره کنندگان، مذاکرات درپشت درهای بسته وبه صورت کاملاً محرمانه درجریان است ،کمترکسی گزارش های دقیقی ازتصمیمات اتخاذشده ومیزان دقیق توافقات ارائه می دهد وهمین امر باعث می گردد که جبهه مخالف ،ازچندوچون قضایاآگاه نشودوخیلی زیاد نتواند نگران توافقات احتمالی شودوبا امیدبه شکست مذاکرات، اقدام های زیادی درراستای به شکست کشیدن آن انجام نمی دهدو اگرنشانه های عملی درسیاست دولت ها نیز نشان دهنده اختلاف نظرباشد، این موضوع بیش ازآن، کمک می کندکه خیال کشورهای مخالف وتندروهای دوکشوربیش ازپیش راحت شودو به جای توجه به مذاکرات و ایجاداخلال درآن،فکروذکرشان معطوف به موارداختلافی ودامن زدن به آنها وجلوگیری ازرفع آن باشد.تصمیم پارلمان اروپا به مشروط ساختن بازدیدازایران به دیداربابرخی افرادمحدودشده وواکنش شدید مجلس ایران وبرخی مردم ودولت نسبت به آن  ،معرفی آقای ابوطالبی به عنوان نماینده ایران درسازمان ملل ومخالفت آمریکا باآن،قضیه ی دفن ریچاردفرای دراصفهان  وایجادحساسیت درمیان برخی ازمردم ایران و...اگرنگوییم که تدبیرخودمذاکره کنندگان است که می تواند دورازذهن هم نباشد؛ خواسته یا ناخواسته ذهن ها را ازمذاکرات دورمی کند و به مخالفان این نویدرامی دهد که مذاکرات به شکست خواهد انجامید.

اما همه ی این موارد،تنها یک روی سکه است وروی دیگرسکه آن است که به دلیل درگیرشدن غرب و روسیه ،بایستی هرچه سریعترپرونده مذاکرات هسته ای باایران بسته شود وتمام هوش وحواس اروپاوآمریکا، معطوف به روسیه شود.اگرغرب بتواند به توافق باایران دست یابد، می تواند مانع ازپیشرفت روسیه درخاورمیانه شود وچنانچه به این مهم دست نیابد چه بسا روسیه بتواند با همراه ساختن ایران وبرخی کشورهای دیگر،بلوکی قدرتمند درمقابل غرب ایجاد کندکه مضرات این امر،بسیاربیشترازتوافق حتی عجولانه باایران است،هرچندکه به دلیل هراس خودروس ها ازایران وغیرقابل اطمینان بودن تصمیمات روسیه درقبال ایران،وعدم اعتمادایرانیان به روس ها ،این امر چندان جدی به نظرنمی رسد،امابه هرحال می بایست مذاکره کنندگان به این موارد وخطرها توجه کنند ومذاکره با ایران را هرچه زودتر خاتمه دهند که نزدیک شدن هردورمذاکره به هم ،نشان دهنده همین امراست وبیانگرآن است که توافق می تواند قریب الوقوع باشد.

نگارش در تاريخ پنجشنبه چهاردهم فروردین 1393 توسط ابراهیم ثابت


ای دل به خیال خام ،رفتارنکن

نجوای عبث ،به شوق، تکرارنکن

من می روم وتوبی ثمرمی مانی

اینقدردرآن سینه ،مراخوارنکن

*

هرآمدنی که هست ،رفتن دارد

هرمیوه تازه ،دست چیدن دارد

پندارنکن که تاابد می مانی

این شیشه بهانه شکستن دارد

*

زیباتر ازآبشارها من بودم

جذاب ترین بهارها من بودم

درپیش نگاه توغباری ردشد

درلای همان غبارها من بودم

*

باران نگرفته راهی جاده شدیم

پیچیده شدیم درخود وساده شدیم

درحجم سیاه این زمین ،باسختی

یک لحظه نایستاده،افتاده شدیم

*

گفتند که عمرمی رود گفتم: نه

گفتندشکسته می شوی گفتم:اَه

دیدیم که عمررفت وقامت خم شد

به به ! به زمانه ! به به !به به!نگارش در تاريخ شنبه نهم فروردین 1393 توسط ابراهیم ثابت
رییس جمهورعزیز دکترروحانی پیامی را به مردم ایران ازجمله اینجانب ارسال نمودند ونوروز را تبریک گفتند .جا دارد این کارپسندیده را ارج بنهم وپیامی سرگشاده را خدمت این مرد بزرگ ودوست داشتنی وامید ملت ایران تقدیم کنم:

رییس جمهور عزیزومحبوب جناب آقای دکترروحانی

باسلام وسپاس فراوان

پیام تبریکتان رامن وبسیاری ازمردم ایران دریافت نمودیم.امیدوارم درهشت سالی که چشممان به جمال شماروشن می شود،هر روز برای شماوملت شریف ایران ،نوروز باشد وهیچ خاری گل رخسار شمارا نیازارد.

                                                                                              دوستدارشما

                                                                ابراهیم ثابت

نگارش در تاريخ چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1392 توسط ابراهیم ثابت

سال نو برشما دوستان مبارک باد

امیدوارم سال 93، برای همه ی هم وطنان سالی همراه باشادکامی وموفقیّت باشد.


نگارش در تاريخ جمعه شانزدهم اسفند 1392 توسط ابراهیم ثابت

درغـمِ تازه می کندبــازدلـــم بـهانــه ای

بر رگ وریشه می خورد،تیشه جاودانه ای


باورمان نمی شود آنچه که وعده داده ای

باز،بیا نشان بده زآن همه گل ،نشانه ای

نگارش در تاريخ جمعه هجدهم بهمن 1392 توسط ابراهیم ثابت
داستان شب خودرا،همه جاآوردم
کوه را،ذره به ذره به صداآوردم

شاه دادم دل خودرابه گدایی تحویل
شاه اوگشت ومن آن سیر،گداآوردم

نگارش در تاريخ پنجشنبه چهاردهم آذر 1392 توسط ابراهیم ثابت

چشم ازتب تندشب ،سیاهی می رفت


این عمربه ورطه تباهی می رفت


من می دیدم فضای دنیا تار است


دل بازبه سویش اشتباهی می رفت

نگارش در تاريخ سه شنبه بیست و یکم آبان 1392 توسط ابراهیم ثابت

دیروز،یکی ازنزدیکان رارساندم دانشگاه پیام نوردیر؛بایدتاپایان کلاس منتظرش 

می ماندم. اطلاعیه ای توجه ام راجلب کرد: «مراسم شعرعاشورایی»

مراسم تادقایقی دیگرآغازمی شد واین فرصت مناسبی بودکه من، هم وقتم

 رامفیدبگذرانم وهم ازشعرعاشورایی شاعران عزیزدیّری لذّت ببرم،امّا نگران بودم که

 نکند شاعران عزیزدیّری گمان کنند، برای شعرخوانی آمده ام وباتوجه به عدم آمادگی

 ام ،درصورت نخواندن شعر،باعث کدورت آنان شوم،بنابراین مخفیانه واردسالن شدم

 ودرگوشه ای ازسالن جاخوش کردم،کمی که گذشت تعدای ازخانم های دانشجو آمدندوجلویم نشستند ومن درآن میان ، تنهاماندم،چون ازچاله به چاه افتادهبودم ،مجبورشدم جایم راعوض کنم وجایی مناسب ترازردیف های جلوپیدانکردم، البته

 خیلی حواسم راجمع کردم که چشمم به دوستان شاعردیّری نیفتدوبه آنان، نگاه

 نکنم.


   مراسم بامجری گری شاعرمتعهددیّری،جناب آقای سیدمرتضی کراماتی تقریباً 


این گونه آغازشد :


 امروزمن درسالن ،دوست عزیزی رامشاهده کردم که به جای من اکنون ایشان باید

 برنامه رااداره می کردو ...حدس زذم منظورشان جناب آقای درویشی است

 وبسیارخوشحال بودم که نگاهشان به من نیست ؛امّا باکمال تعجّب متوجه شدم که

 گویامنظورشان من بوده ام چراکه پس ازآن گفتند که بنابراین ازاین شاعریعنی ابراهیم

 ثابت دعوت می کنم برای شعرخوانی تشریف بیاورند.


کاملاً جاخورده بودم.به چیزی که ازآن البته دراواسط برنامه ،می ترسیدم درهمان ابتدا

 گرفتارشده بودم.نمی دانستم چه کارکنم؟امام حسین حرمت دارد.دوستان عزیز

 حرمت دارند.مراسم شعرحرمت داردو...امّا باکدام شعرجلوی این همه حرمت شکنی رابگیرم؟ شعرهای عاشورایی من که برخلاف عاشوراکه هرسال تازه ترمی شود ، هر روزوهرسال کهنه ترازقبل می شوند،تازه، ازهمان کهنه باف ها نیز،چیزی در خاطرم نبود؛بنابراین پس ازمکثی کوتاه چاره ای جزاین ندیدم که باکمال شرمندگی بگویم که : من، بچه هایم اینجادرس می خوانند وآمده ام ازمحضردوستان استفاده کنم

 و چیزی ندارم.ایشان گفتند که به هرحال اگرتاآخربرنامه هم چیزی یادتان افتاد،بیایید.


  من تقریباًبی خیالش شده بودم امّا گویا سیدعزیز ما بی خیال و دست بردارنبودو

می خواست هرطورشده، ماراحسابی شرمنده امام حسین کنند. دقایقی بعد یکی 

ازبغل دستی هایم گفت که سیدبه شمااشاره می کند؛بااشاره ازمن خواستند که 

شعری بنویسم تاخودشان بخوانند وکاغذهم برایم فرستادند. اماچه شعری بنویسم؟ 

پرس وجو کردم ودسترسی به اینترنت ووبلاگم برایم فراهم نشد.بنابراین مجبورشدم 

به احترام ایشان ،به جای گوش دادن به اشعار واستفاده بردن ازبرنامه،شروع کنم به 

سرودن شعر،شعرهای سرهم بندی شده رابرایشان فرستادم. امامگرمی شود 

وقتی درطول سال به زیبایی به کسی نمی اندیشی،دریک جلسه شلوغ یک ساعته 

برایش شعری درخوروزیبا بسرایی؟ 


  دیروز،همه ی این اتّفاقات دست به دست هم داد تامن بدانم که امام حسین چه 

قدردروجودم جای دارد؟ دیروزخوب فهمیدم که شعرهای شخصی وعاشقانه ام 

رابسیارزیباسروده  ودرحافظه ام ماندگارکرده ام ،امّا امام حسین را کوفی وارازذهنم 

دورکرده ام .دیروزبه خوبی فهمیدم که من اصلاًعاشق امام حسین نیستم؛

 دیروزبه خوبی فهمیدم که دردهای کوچک خودم برایم چه قدربزرگ ودردهای بزرگ 

!امام حسین چه قدربرایم کوچک هستند


 دیروز حسابی شرمنده ی  امام حسین شدم وامروزیقین پیداکرده ام که من همان 

شمربن ذی الجوشن"م"


نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392 توسط ابراهیم ثابت
        استانداری بوشهرهم برای خود ،داستانی شده،داستانی که شایددردیگراستان ها تاکنون کسی آن رانشنیده است. تاالان،یک قطارآدم برای استانداری بوشهر ردیف شده است،اماازاین همه آدم جوراجور،یکی به عنوان استانداربوشهرمعرفی نشده است.
       
     مردم استان بوشهردردوره های اخیر،درانتخابات ملی ،معمولاً بیشترین رأی رابه کاندیداهای موردحمایت اصلاح طلبان داده اند،اما درانتخاب های منطقه ای ،به دلیل قوم گرایی وبومی دوستی ، برخی اوقات نمایندگانی رابدون درنظرگرفتن اندیشه های سیاسی برای خودبرگزیده اند که همین موضوع ،اکنون برای انتخاب استاندار مشکل سازشده وباعث ایجاد اختلاف شده است،مازمانی رئیس علی دلواری راداشتیم که باایجادوحدت درمیان مردم،به مبارزه بابیگانگان پرداخت،امّا ماکه ازنوادگان رئیس علی دلواری هستیم اکنون برای تخریب وسرکوب خودی ها ،دست به دامن بیگانگان شده ایم،مگرقراراست چه حلوایی تقسیم شودکه همه این گونه برآشفته وبه جان هم افتاده اند. البته خودمن هم دوست دارم حلوای نشاط وشادابی جامعه وپیشرفت منطقه وسرزمینم رابخورم وخواستار تغییروتحوّل اساسی برای تحقق این امرهستم. تحوّل درمنطقه ای که با لطف خداوند صاحب منابع غنی وسرشاری شده است، امّاباکم لطفی برخی بندگان خدا،این مردم مستحق کمترازسایرمناطق، ازاین نعمت های الهی برخوردارشده اند.صدها وهزاران بوشهری همانند من نیز،قطعاً خواستارهمین تغییروتحوّلات هستند،امّااین تحوّل خواهی نباید به قیمت خودزنی وتخریب نیروهای توانمند بومی بومی تمام شود،نیروهایی که سال ها تلاش شده است تا به چهره ای برجسته وبزرگ تبدیل شوند واکنون می توانند به عنوان افتخاراستان ما،درکشور مطرح باشند،امّا ما با درایت کم خود،همه ی آنهارابرای تصدی استانداری بوشهر،قطارکرده ایم ؛قطارکه نه،به عنوان مرکزسیبل قرارداده ایم وهرروز،آنها راآماج صدها تیردوست ودشمن می کنیم ونه تنها نمی توانیم آنها رابه عنوان استاندارمعرفی کنیم،بلکه باتخریب های پی درپی ،آنهاراازچشم مسئولین کشوری نیزمی اندازیم،تاآنهاازسمت های کشوری نیزمحروم شوند.
      
          این رویه ی ما رویه ی بسیارغلطی است وامیداست که هرچه زودترتمامی هم استانی های ما ازجناح چپ وراست ،به خودبیایند،پیش ازآنکه دست های چپ وراست خود راقطع شده ببینند.

       من پیشنهادمی کنم برای حل این مشکل ،مرابه عنوان استانداربوشهرمعرفی کنید.من به همه ی شماقول می دهم همه ی خواسته های شمارابرآورده کنم،مگربرخی ازشما نمی خواهید که مدیرکل وفرماندارمعرفی کنید،مگربرخی ازشمانمی خواهیدهوای دوست وفامیل وپسرعمووبرادرتان رابرای خودتان داشته باشم؟مگربرخی ازشمانمی خواهید ازامتیازات ویژه برخورداریامطلع شوید؟مگربرخی ازشما نمی خواهیداصول ومبانی وآرمان هایتان زیرپاگذاشته نشود؟پس دیگرمعطل چه هستید؟ من به شما قول می دهم درست همانند یک پرچم عمل کنم .یک روزبه سمت شماروخواهم کردومدیرکلی ازقبیله ی شماخواهم بردوروزی دیگربه سمتی دیگرخواهم چرخید و فرمانداری ، ازآن دیاربرخواهم گزید.یک روزمرادرصف اول نمازجمعه خواهیددید و روزدیگرمرادرقالب مخاطب ذوق زده ی جشن وپایکوبی جوانان.
        شمااصلاً نگران نباشید؛من تأمین کننده ی منافع تمام احزاب وگروه ها خواهم بود،به شرف شماقسم، ستادهای روحانی راروی سرخواهم گذاشت ودست بوس تمامی اصولگرایان خواهم بود.
     به هرحال استاندارخواستید،من هستم .من ازنژادخالوحسین دشتی هستم وبرای مبارزه بابیگانگان،نه ،من برای دوستی بابیگانگان وعقدپیمان برادری با دوستان وخودی ها آمده ام.  مرافراموش نکنید:

نمایندگان محترم مجلس،
ائمه ی محترم جمعه،
ستادهای نیمه فعال روحانی،
مشاوران امین ریاست محترم جمهور
فرمانداران نگران تمامی شهرستان ها
 
 من ابراهیم تبادارِ کدخداپورِ علوی نژادِکنگانی هستم.

نگارش در تاريخ دوشنبه یازدهم شهریور 1392 توسط ابراهیم ثابت
من باغبانم

بوستانی دارم ازگل های رنگارنگ

گل های من 

یک روزازچشمان زیبای شماپیداست

گل های من 

یک روز،آهن،شعر،چشمه

                        گردوخاک این زمین هستند

گل های من،بسیاررنگارنگ ونامأنوس چشمان زمستانی است

من باغبانم

من نمی تر
سم

من نمی ترسم گل من زشت باشددرنگاه کوچه وبازار

من نمی ترسم گل من درمیان توده هاباشد

من نمی ترسم

دوست باشم باخدایی که

درزمستان،شعله

درپاییز،باران

دربهاران،تازگی دارد

من باغبانم

باغبان صدشوق داردتاکه گل هارابیاراید

باغبان

یک گل ندارد

باغبان صدهاگلستان داردازگل های رنگارنگ

من خداهستم

        خدایک مردساده

            یک زن دیوانه

            یک تازه جوان مست

            یک روحانی عاشق

خدا حتی

           دزدقاتل

           جانی بی رحم

          یاسرمایه داری مهربان دارد

من خداهستم

باهزاران گل که درچشمان گرمم،مثل صدهاچشمه می روید

من جهان را

         بی قراریاس وشب بو

         مست بوی دلکش بابونه خواهم کرد

گل های من

            نامهربانی،مهربانی نیست

                                        مهربان باشید...

اسلایدر