شمیم شعر فارسی
شعرهاونوشته های ابراهیم ثابت
نگارش در تاريخ یکشنبه یازدهم آبان 1393 توسط ابراهیم ثابت

لایق مولانیست،تحفه ی درویش است:


بازآمددردوغم ،درماه غم های حسین

ماه خنجر،ماه خون،ماه تولّای حسین

این همه آتش که برپاگشته ازجنس چه است؟

جنس غربت،جنس غم ،جنس تمنّای حسین

اوبرای امّت جدش به دشتی داغ زد

کربلاباتیروخنجرشد،پذیرای حسین

آن همه کوفی که مولاراامام خویش خواند

می کننداکنون،به ترس وحرص،حاشای حسین

ملک ری شدوعده ی کشتار اولادحسین

ملک ری اکنون کجاوملک زیبای حسین؟!

آب رابستندبرسرچشمه های معرفت

ای به قربان حسین وقدرعنای حسین!

کوفیان دیروزرادیدندو حال خویش را

غافل ازهنگامه ی زینب وفردای حسین

کودکان شیرخواره ازعطش می سوختند

مشک های خشک می شددرد عظمای حسین

راه بسته،تیردرزه،جزعلمدارش چه کس

درسکوتی تلخ می دانست،غوغای حسین؟

رفت تشنه سوی آب ومشک راپرآب کرد

آب نانوشیده برمی گشت،سقای حسین

روح زیبای خدایک ذرّه درکوفی نبود

تیرباریدند برعباس تنهای حسین

یک به یک کشتند یاران حسین،باتیرظلم

جویبارازکربلارویاند، دریای حسین

تازه دامادی حنانارفته درخون غوطه خورد

پیرمردی ،شیرگون جنگیدهم پای حسین

شوق دنیــابودآیا؟ یا قیــام معــرفـت؟

آنچه جاری بوددرتصمیم والای حسین

گرچه درصحراکبوترهای مولاسوختند

تاقیامت درجهان پیچیدآوای حسین

ای خداچشمان ماازدردمولاخیس نیست

گریه هایی هست برزخم بقایای حسین

زینبش زنجیردرپا،کودکانش درعزا

شمرهامستانه می رقصندبرپای حسین

یک طرف،سررانهاده،یک طرف فرزنداو

مجلسی برپاشده بهرتماشای حسین

هرکه اندوه رقیه بشنودمجنون شود

باچه آرامش بگیردقلب لیلای حسین

این حسین فرزندزهرابود،زهرای رسول

ای خدا! پرپرچراکردند گل های حسین؟

کاش هرچه بودم وآدم نبودم تاچنین

تیرآدم رانمی دیدم دراعضای حسین

ای حسین دستم بگیروقصه را ازنوبگو

نیستم من لایق توصیف وانشای حسین

نگارش در تاريخ جمعه بیست و هشتم شهریور 1393 توسط ابراهیم ثابت

وقتی که ازحضورت ،نازک گلی برنجد

باید که شب نشین کنج خراب باشی

وقتی عزیزچشمی،لب تشنه درتکاپوست

بایدکه پای تاسر،درکامش آب باشی

یک صندلیّ چوبی،یک نام پرهیاهو

آنقدردلنشین نیست تادرعذاب باشی

بازیگران این خاک ،نقشی غلط کشیدند

مجذوب آسمان باش،تادرکتاب باشی

ماهی اگر،خیال است؛خورشیدشب محال است

نورتو تا ابدنیست،وقتی شهاب باشی

درنوراین پلاتو ،ماچهره می شناسیم

ازرخ نقاب بردار تا بی نقاب باشی

ای کاش حکم ما را با خاک می نوشتند

تاتو طلای نابم ، بی اضطراب باشی

نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 توسط ابراهیم ثابت
استان بوشهر،نگینی است برخلیج همیشه فارس؛این نگین درخشان را،شهرستان زرخیزکنگان که عسلویه نیز،همانندجم،ازدامان پرمهرآن،به عنوان شهرستانی تازه متولدشد،درایران وجهان،درخشان ترکرده است.

یکی ازبزرگترین ذخایرگازی جهان وخوان گسترده ی نعمت های الهی درکنگان وعسلویه وساحل زیبای خلیج فارس گسترده است،نعمت های این سوی خلیج فارس با نعمت های آن سوی خلیج همیشه فارس،هیچ تفاوتی باهم ندارندودرنقشه جغرافی خداوندهیچ خط ومرزی وجودنداردامامتأسفانه برخورداری درآن سوواین سوباهم برابرنیست.درآن جا پول های سرریزشده ازسفره های مردم سرازکیسه های داعش وتروریست های این طرف وآن طرف درمی آورد،امادراین سو،پول ها ،لوله کشی می شود به جاهای دور؛ متأسفانه دراین جا هنوزهستندمردمی که نان کودکانشان را با جمع آوری وفروش بطری وپلاستیک های کهنه تهیه می کنند.

خداوند نعمت ها رابرای چه کسانی آفریده است؟ اصلاً دورازذهن وانسانیت نیست که همه انسان ها ومؤمنان حق دارند ازنعمت های الهی برخوردارشوند،اما به چه قیمتی وچه کسانی مستحق ترند؟

آیا کسانی که صدها کیلومتردورازاین نعمت زندگی می کنند مستحق ترندیا کسانی که درچندکیلومتری آن ،دود ودمش به چشمشان می رود؟

آیادرچندکیلومتری مخازن طلا،کودکی می بایست درحسرت چرخ وفلک وپارک بزرگ تفریحی ،روزش را به شب برساند ودیگری درآن دورها،هرساعت را درپارکی وباغ وحشی وشهربازیی بگذراند؟

آیا نمی توان درمیان قرآن واحادیث وسخنان بزرگان دینی ،سخنی را یافت که: می شود لااقل خمس وزکات اموال ونعمت های یک منطقه را به خودشان برگرداند؟

آیا یک جوان ویک مرد کم بضاعت دراین مناطق ثروت خیزوآلوده ،باید برای ساختن سرپناهی کوچک تاآخرعمر حقارت بکشد وهیچ حامی مطمئنی نیابدودیگری درجایی دوربرای فرارازآلودگی وترافیک ازبیت المال ،امتیازوحق ویژه بگیرد؟

استان ها وشهرهای مرزی برخوردارازذخایرونعمت های الهی بیش ازدیگران مستحق توجه اند،چراکه آنان نمی خواهند بچه هایشان جلوی بچه های همسایه کم بیاورند،بایدبه خوبی به مردم این مناطق رسیدگی کرد تاهم دشمنان برای آنان خواب ناخوش نبینند وهم یک ذره حسرت همسایگانشان رانخورند ؛همسایگانی که نعمت هایشان هیچ تفاوتی با نعمت های این طرف ندارد وتنها تفاوت درعظمت تمدن ایران شکوهمند،تواضع وافتادگی وبخشندگی گنج نشینان ومتأسفانه بی انصافی برخی حکمرانان است. بیگانگان واستعمارگران همیشه چشمشان به مرزهاست،سمرقندوبخارا وافغانستان وبحرین درکجای نقشه قدیم ایران بودند؟ محرومیت،آب گل آلوداست ودشمنان ایران واسلام،صیادانی زیرک؛مباداازآب گل آلودماهی بگیرند!

آری ،مردم کنگان وعسلویه واستان بوشهر، ازصاحب نعمت ترین مردم ایران عزیزهستند،آن هاهیچ ادعایی ندارند؛آن هاگازشان رابه هیچ یک ازاستان های کشورنمی فروشند همانگونه که آب رانیزازجایی نمی خرند؛آن هاباپول نفت وگازشان،داعش راقدرتمندنمی کنند،آن هانفت وگازشان رابه همه ی ایران هدیه کرده انداما دراین رهگذر چه چیزی نصیب خودشان شده است؟شعله های گازاتاق های خواب شبشان راهمیشه روشن نگه داشته است،بوی گازودود ومحصولات پتروشیمی ،چشمهایشان راسوزان،گلوهایشان راپردرد ودود وخون هایشان را آلوده کرده است. آیا بی جاست که به جای هزاران بشکه نفت وآن بی شمارحجم گازوآن مقدارمحصولات پتروشیمی،چندپاکت شیررایگان درمیان این مردم توزیع شودتاازمسمومیت نمیرند؟آیابی جاست که کارمندان وکارگران این مناطق نه مثل آنانی که دو حقوق می گیرند تا به منطقه مابیایند ،حداقل حق ویژه یا حق زودمرگی بگیرند؟

آیابی جاست هواپیماهایی که هرروز،شاغلان وخانواده های غیربومی وخیل عظیم بازدیدکنندگان رارایگان به اینجامی آورند وازاینجا خارج می کنند،باهمان حجم،هرازچندگاهی مردم این مناطق رانیزازاین همه دودوآتش دورکنندوبه سفری زیارتی تفریحی ببرند؟

آیابی جاست به جای هرفلر پخش کننده دودوآلودگی برجسم وروح مردم،صدهادرخت درجواروحریم خانه هایشان بروید؟

آیابی جاست اینکه به جای این همه گرانی های ناخواسته که به دلیل وجود معادن ومخازن وصنایع گازونفت،برمردم منطقه تحمیل شده،تخفیف هایی درحامل های انرژی،خدمات دولتی،بیمارستانی و...به این مردم داده شود؟

چه کسی می تواندتضمین کندکه اسرائیل نادان ،هیچ گاه به نیروگاه اتمی بوشهرحمله نمی کند حتی درآن روزی که روبه موت باشد،یا اینکه این نیروگاه هیچ گاه دچارنقص ونشت نمی شود ومردم استان بوشهررانسل اندرنسل دچارمشکل نمی کند؟!؛محافظان اشخاص معمولاًازبالاترین نرخ حقوقی برخوردارنداما مردم استان بوشهرونوادگان رییس علی دلواری که دراطراف نیروگاه اتمی بوشهرزنجیره انسانی تشکیل داده اند،چه حقوق اضافه ای می گیرند؟ برق ارزان؟گازکم آبونمان؟ یا...؟

من یقین دارم هیچ یک ازاین خواسته ها درپیشگاه پرودگارعادل ومتعال،بی جاوگزاف نیست؛امادردیدگاه هرکس که منصف وعادل نباشد نوعی فضولی،گستاخی،زیاده خواهی ودخالت درامورقدرتمندان تلقی می شود.من به همه توصیه می کنم که ازترازوی عدل الهی بترسند.قضاوت خداوندبراساس صورتجلسات دولت ومجالس کشورها وهیئت مدیره شرکت هانیست وهیچ کس به استنادصورتجلسه دولت ومجلس به بهشت نمی رود وهیچ کس هم به بهانه ی معذوریت درقبال هیئت مدیره ازآتش دوزخ رهایی نمی یابد:

                  من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعلیها وماربّک بظلّام للعبید. (فصلت،آیه 46)

 (کسی که عمل صالحی به جاآوردنفعش برای خوداوست وهرکس بدی کند به خودبدی کرده است وپروردگارت هرگزبه بندگان ستم نمی کند.)

ای مردم مستحق ومحروم! اگرچیزی به مابدهند"پررو" می شویم .درست می گویند"پررو" شده ایم ؛چراکه مانه برای گدایی می رویم که باسکه ای خرسندشویم ؛ماحقمان رامطالبه می کنیم.خداونداین نعمت ها رابه هرمنطقه ای هدیه کرده است،حتماً این حق راهم داده است که صاحبان نعمت ،باید ارباب وبرخوردارباشندنه کاشفان نعمت،امامتأسفانه اکنون ما نوکروگداشده ایم وکاشفان ،ارباب وبرخوردار.

ماآرام ومتین ،متقاضی اصلاح نگرش همه مسئولان ازجمله مسئولان محترم وزارت نفت ومنطقه ویژه هستیم وصبورانه چشم انتظاریم ،چراکه صبرراازخداوندمتعال وقرآن کریم آموخته ایم ومی دانیم که:"إن الله مع الصابرین "وصدایمان را نیزجز،برای حق خواهی ومبارزه با ظلم بالانمی بریم وبرای حق طلبی نیزبنا به توصیه ی خداوند متعال ،ازهیچ کس جزخودش نمی ترسیم:

فلاتخشوهم وأخشونی و لأتمّ نعمتی علیکم ولعلّکم تهتدون.  (بقره،آیه 150)

ازآن ها نترسید[وتنها]ازمن بترسید.نعمت خودرابرشما تمام کنم تاهدایت شوید.

 

 

 

نگارش در تاريخ شنبه سی و یکم خرداد 1393 توسط ابراهیم ثابت

نشست فعالان ستادهای جنوبی دکترروحانی-جم

 

 نشست  کارگروه نخبگان شهرستان کنگان- فرمانداری

 

 

 

                           نشست فعالان ستادی -استانداری بوشهر

 

 

 نشست ستادهای جنوبی- نخل تقی

 

شب شعرانارستان- ریز

نگارش در تاريخ شنبه سیزدهم اردیبهشت 1393 توسط ابراهیم ثابت

یک تیرسرخ،چلّه نشسته،میــــان لب

بایدبه دست دل،بسپارم،کمــــان لب


برخــی،بیان عقل،به بازی گرفته اند

بایدبه رخ کشیدپس ازایــن،زبـــان لب


لب،سالهاست،سرد،پس پرده مانده است

وقت است،گـرم،پــرده بــدرّد،جــوان لب


سگ،واق،اسب،شیهه،همه نعره می کشند

آدم،تـکــان نداده کمـی استخــــوان لب


هرجاکه فکرکــارکند،ردّی ازلــب است

جز جای خویش؛نیست درآنجانشان لب


شب،جمع می کندسرزلف سیاه خویش

تــاآفتـــاب ســــرخ بیـایـــد،میـــان لب


زیباست کهکشان!که بغلطدمیـــان شعر!

زیبــاست هـــرتـلألــؤیی ازآسمـــــان لب
نگارش در تاريخ چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 توسط ابراهیم ثابت
مذاکرات هسته ای میان ایران و1+5 دربرهه های متفاوت ، سال هاست که درجریان بوده و تاکنون ادامه یافته است اما همواره عوامل متعددی برروند مذاکرات تأثیرگذاربوده اند و همین عوامل که برخی اوقات خارج ازاراده وخواست مذاکره کنندگان بوده است ،مانع ازدست یابی به توافق نهایی شده است.آمریکا به ناچاربایستی پاسخگوی لابی با نفوذ صهیونیست وتعدادی ازکشورهایی باشد که یا به دلایل افراطی گری درمذهب یا به سبب ترس ازقدرتمندتر شدن ایران درهمسایگی آنان ،معمولاً مخالف مذاکرات ودستیابی به توافق بوده اند وهمواره با استفاده ازاهرم ثروت وقدرت وامتیازهای اقتصادی ،آمریکا وبسیاری ازکشورها را واداریا تشویق کرده اند که دست به انزوای ایران بزنند.ضمن اینکه دولتمردان آمریکا  باهدف قانع کردن افکارعمومی، مبنی برمنطقی ودرست بودن مخالفت ودشمنی باایران،سال ها تلاش کرده وتوانسته اند چهره ای منفی را ازایران درمیان افکار عمومی خودوبرخی کشورهای حامی ایجادکنندواکنون درصورت تصمیم برای اصلاح این ذهنیت ها ، نیازمند همان میزان تلاش وچه بسا بیشتر هستند.

ایران نیز به دلیل حمایت بیش ازحد آمریکا ازشاه مخلوع، نقش آفرینی درکودتای 28 مرداد،حمایت ازصدام حسین درحمله به ایران،توقیف دارایی های ایران،حمایت ازرژیم اشغالگرفلسطین و... تاکنون دل خوشی ازآمریکا نداشته است وبه همان میزان،  درایران نیز تلاش شده است که افکارعمومی، نسبت به آمریکا آگاهی های لازم را کسب کند. همچنین با توجه به اینکه دولت ایران برمبنای انقلاب اسلامی مردم وقانون اساسی خود می بایست حامی مسلمانان ، ازجمله مردم مظلوم فلسطین باشد،تاکنون به خوداین اجازه رانداده است که نسبت به آرمان های ملت فلسطین کوتاهی کند واسرائیل را به رسمیت بشناسد یا بااین رژیم همکاری کند.واین امراسرائیل رادرجبهه مخالف ایران قرارداده است.درجنگ ایران وعراق نیز تعدادی ازکشورهای عربی با توجه به حس ناسیونالیستی، اقدام به حمایت ازصدام  وبه وجود آوردن اختلاف با ایران کردند که این اختلافات به دلیل تفاوت قومی ومذهبی ،متأسفانه تاکنون نیز دربرخی کشورها ازجمله عربستان سعودی برقرارمانده است.

همه ی این موارد باعث گردیده است که  کشورهاو گروه های متعددی ، همواره نگران روند مذاکرات وسعی در تأثیر گذاری برآن باشندکه همین ها،تاکنون مذاکرات رااین قدرطولانی کرده است.درجریان مذاکرات هسته ای وجزآن ،تا اندک نشانه هایی  ازتوافق آشکارمی گردد،بسیاری برآن می شوند که درروندمذاکرات کارشکنی کنند ومانع ازدست یابی به توافق شوند. علاوه برموارد یادشده، گروه هایی نیز دردوکشور آمریکا وایران که ازقدرت دورمانده اند و سعی دربه دست گرفتن مجدد قدرت دارند،نمی توانند ازروند مثبت مذاکرات اظهار خرسندی کنند وشاهدتقویت قدرت وجایگاه رقیب درمیان مردم باشند،بنابراین تلاش می کنند که افکارعمومی راباخود همراه کنند وبه مخالفت باسیاست های دولت خود بپردازند.درهمین راستا، هرچه نشانه های کم شدن اختلافات میان ایران ومذاکره کنندگان بیشترباشد به همان میزان وحدت وانسجام درمیان جبهه ی مخالف نیز بالا می رود، کمااینکه گزارش های بسیارمثبت ازدوراول مذاکرات هسته ای  باعث گردید که بسیاری ازکشورهای درظاهر مخالف به تقلابیفتند وبا اتخاذ تصمیمات همسوباهم و ایجادوحدت رویه دربین خود،کسی مثل فابیوس را تشویق وترغیب به کارشکنی درمذاکرات کنند.

برای غلبه براین طیف مخالف وگمراه شدن آنان ،بهترین راه سرگرم کردن آنان به مسائل دیگراست و اکنون که باتدبیرمذاکره کنندگان، مذاکرات درپشت درهای بسته وبه صورت کاملاً محرمانه درجریان است ،کمترکسی گزارش های دقیقی ازتصمیمات اتخاذشده ومیزان دقیق توافقات ارائه می دهد وهمین امر باعث می گردد که جبهه مخالف ،ازچندوچون قضایاآگاه نشودوخیلی زیاد نتواند نگران توافقات احتمالی شودوبا امیدبه شکست مذاکرات، اقدام های زیادی درراستای به شکست کشیدن آن انجام نمی دهدو اگرنشانه های عملی درسیاست دولت ها نیز نشان دهنده اختلاف نظرباشد، این موضوع بیش ازآن، کمک می کندکه خیال کشورهای مخالف وتندروهای دوکشوربیش ازپیش راحت شودو به جای توجه به مذاکرات و ایجاداخلال درآن،فکروذکرشان معطوف به موارداختلافی ودامن زدن به آنها وجلوگیری ازرفع آن باشد.تصمیم پارلمان اروپا به مشروط ساختن بازدیدازایران به دیداربابرخی افرادمحدودشده وواکنش شدید مجلس ایران وبرخی مردم ودولت نسبت به آن  ،معرفی آقای ابوطالبی به عنوان نماینده ایران درسازمان ملل ومخالفت آمریکا باآن،قضیه ی دفن ریچاردفرای دراصفهان  وایجادحساسیت درمیان برخی ازمردم ایران و...اگرنگوییم که تدبیرخودمذاکره کنندگان است که می تواند دورازذهن هم نباشد؛ خواسته یا ناخواسته ذهن ها را ازمذاکرات دورمی کند و به مخالفان این نویدرامی دهد که مذاکرات به شکست خواهد انجامید.

اما همه ی این موارد،تنها یک روی سکه است وروی دیگرسکه آن است که به دلیل درگیرشدن غرب و روسیه ،بایستی هرچه سریعترپرونده مذاکرات هسته ای باایران بسته شود وتمام هوش وحواس اروپاوآمریکا، معطوف به روسیه شود.اگرغرب بتواند به توافق باایران دست یابد، می تواند مانع ازپیشرفت روسیه درخاورمیانه شود وچنانچه به این مهم دست نیابد چه بسا روسیه بتواند با همراه ساختن ایران وبرخی کشورهای دیگر،بلوکی قدرتمند درمقابل غرب ایجاد کندکه مضرات این امر،بسیاربیشترازتوافق حتی عجولانه باایران است،هرچندکه به دلیل هراس خودروس ها ازایران وغیرقابل اطمینان بودن تصمیمات روسیه درقبال ایران،وعدم اعتمادایرانیان به روس ها ،این امر چندان جدی به نظرنمی رسد،امابه هرحال می بایست مذاکره کنندگان به این موارد وخطرها توجه کنند ومذاکره با ایران را هرچه زودتر خاتمه دهند که نزدیک شدن هردورمذاکره به هم ،نشان دهنده همین امراست وبیانگرآن است که توافق می تواند قریب الوقوع باشد.

نگارش در تاريخ پنجشنبه چهاردهم فروردین 1393 توسط ابراهیم ثابت


ای دل به خیال خام ،رفتارنکن

نجوای عبث ،به شوق، تکرارنکن

من می روم وتوبی ثمرمی مانی

اینقدردرآن سینه ،مراخوارنکن

*

هرآمدنی که هست ،رفتن دارد

هرمیوه تازه ،دست چیدن دارد

پندارنکن که تاابد می مانی

این شیشه بهانه شکستن دارد

*

زیباتر ازآبشارها من بودم

جذاب ترین بهارها من بودم

درپیش نگاه توغباری ردشد

درلای همان غبارها من بودم

*

باران نگرفته راهی جاده شدیم

پیچیده شدیم درخود وساده شدیم

درحجم سیاه این زمین ،باسختی

یک لحظه نایستاده،افتاده شدیم

*

گفتند که عمرمی رود گفتم: نه

گفتندشکسته می شوی گفتم:اَه

دیدیم که عمررفت وقامت خم شد

به به به شکوه چرخ ! به به !به به!نگارش در تاريخ شنبه نهم فروردین 1393 توسط ابراهیم ثابت
رییس جمهورعزیز دکترروحانی پیامی را به مردم ایران ازجمله اینجانب ارسال نمودند ونوروز را تبریک گفتند .جا دارد این کارپسندیده را ارج بنهم وپیامی سرگشاده را خدمت این مرد بزرگ ودوست داشتنی وامید ملت ایران تقدیم کنم:

رییس جمهور عزیزومحبوب جناب آقای دکترروحانی

باسلام وسپاس فراوان

پیام تبریکتان رامن وبسیاری ازمردم ایران دریافت نمودیم.امیدوارم درهشت سالی که چشممان به جمال شماروشن می شود،هر روز برای شماوملت شریف ایران ،نوروز باشد وهیچ خاری گل رخسار شمارا نیازارد.

                                                                                              دوستدارشما

                                                                ابراهیم ثابت

نگارش در تاريخ چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1392 توسط ابراهیم ثابت

سال نو برشما دوستان مبارک باد

امیدوارم سال 93، برای همه ی هم وطنان سالی همراه باشادکامی وموفقیّت باشد.


نگارش در تاريخ جمعه شانزدهم اسفند 1392 توسط ابراهیم ثابت

درغـمِ تازه می کندبــازدلـــم بـهانــه ای

بر رگ وریشه می خورد،تیشه جاودانه ای


باورمان نمی شود آنچه که وعده داده ای

باز،بیا نشان بده زآن همه گل ،نشانه ای

اسلایدر